Reklamační řád

1. REKLAMAČNÍ ŘÁD GANELI FASHION

1.1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.1. Tento reklamační řád v souladu s příslušným ustanovením zákona upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem a je platný na internetovém obchodu www.ganeli.cz. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.
1.1.2. Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy kupujícím je právnická osoba či osoba, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.2. ZÁRUKA

1.2.1. Na veškeré výrobky je poskytována záruční doba dle zákona, tzn. 24 měsíců pro spotřebitele.
1.2.2. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním. Nárok na uplatnění záruky zaniká, pokud byl výrobek poškozen při přepravě, neodborným zacházením, vlivem působení živlů nebo nadměrným zatěžováním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.
1.2.3. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

1.3. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

1.3.1. Pro vyřízení reklamace může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je doručován společně s fakturou v tištěné podobě.
1.3.2. Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla GANELI FASHION Vilová 1842, 735 32 Rychvald či na elektronické adrese info@ganeli.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
1.3.3. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Toto platí, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
1.3.4. O výsledku reklamace bude prodávající informovat kupujícího prostřednictvím elektronické komunikace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

1.4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.4.1. Tento reklamační řád nabývá účinností dne 17. května 2018. Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat.