OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky1. OBCHODNÍ PODMÍNKY GANELI FASHION

Tyto obchodní podmínky společnosti GANELI FASHION, kterou vlastní Dalibor Schneider, IČ: 44775601, DIČ: CZ6211231114, upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel) na základě kupní smlouvy a jsou platné na internetové adrese www.ganeli.cz. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1.1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupujícím je právnická osoba či osoba, jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.1.2. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.1.3. Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.1.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním uzavřením kupní smlouvy o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

1.2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
1.2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, jenž platí v rámci území České republiky.
1.2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném zboží
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.2.4. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající potvrdí kupujícímu obdržení objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.
1.2.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například telefonicky).
1.2.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 373767343/0300
  • na dobírku

1.3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
1.3.3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
1.3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
1.3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
1.3.6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě na doručovací adresu kupujícího.

1.4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.4.1. V případě objednávky textilních oděvů, je zboží zpravidla doručováno do 3 dnů. V případě objednávky oděvů z kůže a kožešin (platí i pro kabelky a doplňky) je zboží zpravidla doručováno do 15 dnů z důvodu výroby tohoto zboží dle jednotlivých objednávek.
1.4.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
1.4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
1.4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.5. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

1.5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.5.2. Ustanovení uvedená v čl. 1.6.1. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
1.5.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V takovém případě má kupující právo řešit odstranitelnou vadu mimo standardní záruční opravu i výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující nárok na přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

1.6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.6.1. Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
1.6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1.6.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V případě nedodržení této lhůty, nebude možné odstoupení od smlouvy uznat a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět na adresu kupujícího. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je doručován společně s fakturou v tištěné podobě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu sídla prodávajícího: GANELI FASHION Vilová 1842, 735 32 Rychvald či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@ganeli.cz.
1.6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující výrobek nepoužitý, nepoškozený, v původním obalu včetně visaček a formuláře pro vrácení či reklamování zboží na adresu prodávajícího (viz. výše). Kupující zboží pečlivě zabalí a nebude ho zasílat na dobírku. Je doporučováno zboží pojistit. V případě poškození zboží při přepravě v důsledku nevhodně zvoleného obalu, nebude možné uznat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět kupujícímu na jeho náklady.
1.6.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1.6.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
1.6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1.6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a to bezhotovostně na účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
1.6.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.6.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
1.6.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
1.6.9. Odstoupit od kupní smlouvy může také prodávající a to v případě, kdy zboží, které je předmětem plnění, se již nevyrábí, případně nedodává.

1.7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
1.7.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ganeli.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

1.8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.8.1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování naleznete zde.

1.9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
1.9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
1.9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
1.9.4. Kontaktní údaje prodávajícího: GANELI FASHION Vilová 1842, 735 32 Rychvald, info@ganeli.cz, +420 731 103 447.
1.9.5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinností dne 17. května 2018. Znění obchodních podmínek a reklamačního řádu může prodávající měnit či doplňovat.